Temat numeru: Konkurs

Interpretacje / Wyjaśnienia:

Prawnik podpowiada

Na Marginesie

 • Konkurs na prace twórcze
  Mało kto już dzisiaj pamięta, że obecny konkurs nazywał się niegdyś konkursem na twórcze prace projektowe i w pierwszych latach systemu zamówień publicznych budził wiele emocji. Występowały one przede wszystkim w środowisku architektów, ale nie tylko; wiele wątpliwości oraz uwag zgłaszały także środowiska inżynierów budowlanych zajmujących się projektowaniem. Dotyczyły one kwestii podstawowej, mianowicie tego, które prace projektowe mają cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a…

Spotkanie Rady Programowej

 • Spotkanie Rady Programowej
  Z okazji wydania dwieście pięćdziesiątego numeru miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” w dniu 16 marca br. w siedzibie Wydawnictwa PUBLICUS odbyło się spotkanie Rady Programowej Doradcy,…

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Rynek zamówień publicznych

Aktualności

 • POSIEDZENIE RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  W dniu 13 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Zamówień Publicznych. Poza omówieniem bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień…
 • UDOSTĘPNIENIE WZORCOWYCH DOKUMENTÓW
  Urząd Zamówień Publicznych informuje, że w zakładce „Repozytorium wiedzy” – „Wzorcowe dokumenty” –- „Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych…
 • V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
  W dniu 5 marca 2018 r. w Warszawie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018 –…
 • DOSTĘPNOŚĆ PLUS
  Ponad 23 miliardy złotych trafi w latach 2018 - 2025 na likwidację barier w przestrzeni publicznej, tak, aby była ona…
 • LEWE PROGRAMY KOMPUTEROWE
  Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali trzech biznesmenów zajmujących się sprzedażą sprzętu i oprogramowania komputerowego. Wprowadzali w błąd zamawiające sprzęt…
 • WIZYTA REPREZENTANTÓW EUROPEJSKICH WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH
  W połowie marca miała miejsce dwudniowa wizyta studyjna „rola samorządu w kształtowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym”, w której udział wzięli…
 • PRZETARG NA MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
  Siedem firm i konsorcjów zainteresowanych jest budową stanu surowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, które ma m.in. zajmować się tematyką…
 • WYBRANO WYKONAWCĘ KOLEJNEGO ODCINKA S7
  W dniu 6 marca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego…

Marzec 2018

okładka

 

Legalis.JPG

 

Beck

Zamówienia Publiczne Doradca
piątek, 30 marzec 2018 20:30

Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego

Napisane przez

Przepisy krajowego prawa zamówień publicznych od 2010 r. przewidują uprawnienie wykonawców do powoływania się na zasoby podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Stosowanie tych regulacji napotykało w praktyce na problemy zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, związane z wykorzystaniem zasobów podmiotu trzeciego w zamówieniach publicznych. Niezmiennie, to na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zamawiającemu rzeczywistego udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, gdyż udostępnienie zasobów nie może być tylko formalne i służyć jedynie wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienie do posiłkowania się zasobami innych podmiotów jedynie w wyjątkowych sytuacjach może ulec ograniczeniu przez zamawiającego, w szczególności ze względu na charakter przedmiotu zamówienia i cel zamówienia publicznego. Możliwe jest ograniczenie dopuszczenia powołania się na potencjał podmiotu trzeciego pod warunkiem osobistego udziału tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Wszelkie decyzje zamawiającego w tym zakresie muszą być jednak podejmowane z poszanowaniem zasady równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości.

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania, że jest zdolny do wykonania zamówienia publicznego. Możliwość opierania się na potencjale podmiotów trzecich była przewidziana już w przepisach Dyrektywy 2004/17/WE (art. 53 i 54) oraz 2004/18/WE (art. 47 i 48) . W polskim Prawie zamówień publicznych stosowny przepis (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) został wprowadzony w ramach nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie od 22 grudnia 2009 roku w wyniku implementacji art. 47 ust. 2 i 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE. Nowelizacja miała na celu zapewnienie szerszego niż dotychczas dostępu do zamówień publicznych krajowych przedsiębiorców, a tym samym zwiększania stopnia konkurencyjności rynku i uzyskiwania w konsekwencji lepszych efektów ekonomicznych przez podmioty publiczne, m.in. poprzez dopuszczenie w większym zakresie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych .

Zgodnie z wprowadzonym do ustawy Pzp przepisem art. 26 ust. 2b, wykonawca mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od...

 

Jolanta Markowska

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis