Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – ważny krok na drodze elektronizacji zamówień publicznych

76

W ostatnim czasie w prasie pojawia się dużo artykułów poświęconych problemowi informatyzacji zamówień publicznych. Od wielu miesięcy dyskutuje się też o tym w środowiskach zamawiających i wykonawców. Trudno się temu dziwić, bowiem istnieje kilka przyczyn tego wzmożonego zainteresowania.

Pierwszą przyczyną jest niewątpliwie konieczność użycia od dnia 18 kwietnia br. środków komunikacji elektronicznej do składania formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Obowiązek użycia tych środków w komunikacji między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym właśnie jednolitego dokumentu wynika z art. 10a Prawa zamówień publicznych. Jednocześnie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzając ten artykuł, zawiera także regulację art. 17, w której ustawodawca w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r., dopuścił możliwość składania oświadczeń, w tym JEDZ, także w formie pisemnej.

Obowiązek wyłącznego stosowania środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do jednolitego dokumentu był zatem odroczony, a okres tego odroczenia właśnie upłynął.

Drugiej przyczyny upatrywać można w zbliżającym się obowiązku użycia środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do całej komunikacji między zamawiającym, a wykonawcą. Obowiązek ten, zgodnie z brzmieniem art. 18 wspominanej ustawy nowelizującej wejdzie w dniu 18 października br.

Powiązane artykuły

Kolejną przyczyną zainteresowania e-zamówieniami jest niewątpliwie zakończony podpisaniem umowy przetarg nieograniczony, prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji. Przedmiotem zawartej w dniu 6 kwietnia umowy jest „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”.

Nowe pojęcia

W ostatnim czasie w odniesieniu do elektronizacji zamówień publicznych pojawiły się nowe pojęcia. Nie są one do końca zrozumiałe o czym świadczy ich zamienne stosowanie. Może to prowadzić do nieporozumień i z całą pewnością utrudnia pełne zrozumienie, o co chodzi w elektronizacji zamówień. Celowe wydaje się wyjaśnienie co najmniej trzech spośród nich: Portal e‑Zamówienia, Miniportal e‑Zamówień oraz Portal e‑Usług.

Portal e‑Zamówienia to rozwiązanie centralne, które obejmuje centralne repozytorium danych, włącznie z usługą zapewniającą odpowiednią bazę sprzętową (hosting), moduł przyjmowania, zabezpieczania i udostępniania ofert oraz wniosków, a także moduły pozwalające na gromadzenie ogłoszeń krajowych i europejskich. W kolejnych etapach budowy portalu zaplanowano…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis