KONFERENCJA NAUKOWA

45

W dniach 7-8 października 2019 r. w Olsztynie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się XII Konferencji Naukowej pt. „Dziś i jutro zamówień publicznych”, organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja jest kontynuacją spotkań środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Składać się będzie z pięciu paneli dyskusyjnych: I. Aktualna kondycja systemu zamówień publicznych – podczas panelu poruszane będą zagadnienia dotyczące: spójności Prawa zamówień publicznych i innych aktów normatywnych, w tym np. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Kodeksem cywilnym i innymi krajowymi aktami prawnymi, które mogą znaleźć zastosowanie przy udzielaniu lub realizacji zamówień publicznych; spójności regulacji krajowych z aktami prawa międzynarodowego, w tym prawodawstwa unijnego. II Wyzwania związane z praktyką udzielania zamówień publicznych – panel poświęcony zostanie aktualnym, interesującym zagadnieniom związanym z planowaniem, udzielaniem i realizacją zamówień publicznych. III. Przyszłość zamówień publicznych – dyskutowana tematyka koncentrować się będzie na regulacjach nowego Prawa zamówień publicznych oraz aktualnych kierunkach rozwoju zamówień publicznych w Polsce, Europie (zwłaszcza w Unii Europejskiej) i na świecie. IV. Konkurencyjność zamówień publicznych – zagadnienia dyskutowane podczas panelu będą dotyczyły konkurencyjności na rynku zamówień publicznych (przyczynach niskiej konkurencyjności, środkach zaradczych). V. Profesjonalizacja zamówień publicznych -ta część konferencji pozwoli na omówienie kwestii związanych ze stanem faktycznym i oczekiwaniami wobec kadr zajmujących się szeroko rozumianym procesem udzielania zamówień publicznych.

 

źródło:www.uzp.gov.pl