Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego

49

Przepisy krajowego prawa zamówień publicznych od 2010 r. przewidują uprawnienie wykonawców do powoływania się na zasoby podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Stosowanie tych regulacji napotykało w praktyce na problemy zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, związane z wykorzystaniem zasobów podmiotu trzeciego w zamówieniach publicznych. Niezmiennie, to na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zamawiającemu rzeczywistego udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, gdyż udostępnienie zasobów nie może być tylko formalne i służyć jedynie wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienie do posiłkowania się zasobami innych podmiotów jedynie w wyjątkowych sytuacjach może ulec ograniczeniu przez zamawiającego, w szczególności ze względu na charakter przedmiotu zamówienia i cel zamówienia publicznego. Możliwe jest ograniczenie dopuszczenia powołania się na potencjał podmiotu trzeciego pod warunkiem osobistego udziału tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Wszelkie decyzje zamawiającego w tym zakresie muszą być jednak podejmowane z poszanowaniem zasady równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości.

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania, że jest zdolny do wykonania zamówienia publicznego. Możliwość opierania się na potencjale podmiotów trzecich była przewidziana już w przepisach Dyrektywy 2004/17/WE (art. 53 i 54) oraz 2004/18/WE (art. 47 i 48) . W polskim Prawie zamówień publicznych stosowny przepis (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) został wprowadzony w ramach nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie od 22 grudnia 2009 roku w wyniku implementacji art. 47 ust. 2 i 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE. Nowelizacja miała na celu zapewnienie szerszego niż dotychczas dostępu do zamówień publicznych krajowych przedsiębiorców, a tym samym zwiększania stopnia konkurencyjności rynku i uzyskiwania w konsekwencji lepszych efektów ekonomicznych przez podmioty publiczne, m.in. poprzez dopuszczenie w większym zakresie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych .

Powiązane artykuły

Zgodnie z wprowadzonym do ustawy Pzp przepisem art. 26 ust. 2b, wykonawca mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od…

 

Jolanta Markowska

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis