OFERTA EDUKACYJNA UZP NA ROK 2021

29

W roku 2021 działania edukacyjne Urzędu Zamówień Publicznych skoncentrowane będą na obszarze nowego Prawa zamówień publicznych, jak również koncesji na roboty budowlane lub usługi, kontroli procesu udzielania zamówień czy zrównoważonych i innowacyjnych zamówień publicznych. Zaplanowane zostały szkolenia, konferencje i seminaria adresowane do szerokiego grona uczestników systemu zamówień publicznych (zamawiających, wykonawców, kontrolerów), ale także przygotowanie publikacji, wzorcowych dokumentów, przykładów dobrych praktyk i innych materiałów przewidzianych do publikacji na stronie internetowej Urzędu. Między innymi Urząd kontynuował będzie projekt pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych, realizowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne). W ramach projektu przewiduje się wiele przedsięwzięć edukacyjnych, w tym 36 dwudniowych szkoleń z zakresu zamówień publicznych realizowanych w formule online, 16 dwudniowych szkoleń z zakresu zamówień publicznych realizowanych stacjonarnie w różnych miastach (o ile obiektywne okoliczności na to pozwolą), a także konferencje – forum wymiany doświadczeń dla zamawiających i przedstawicieli instytucji kontroli w formule online. Przygotowane zostanie również szkolenie elektroniczne z zakresu nowych przepisów oraz opracowane zostaną materiały szkoleniowe dotyczące procedury podstawowej na potrzeby dwudniowych szkoleń na temat zamówień publicznych. Konkretnym wsparciem uczestników systemu zamówień publicznych w praktyce udzielania zamówień według nowych przepisów będzie opracowywany w Urzędzie KOMENTARZ do nowej ustawy Pzp, który zostanie udostępniony marcu-kwietniu 2021 roku.

 

źródło: www.uzp.gov.pl