Szacowanie wartości robót budowlanych w okresie gwałtownych zmian siły nabywczej pieniądza

30

Zgodnie z art. 28 Prawa zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.

 

STANOWISKO URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W wydanym przez UZP komentarzu do Prawa zamówień publicznych w odniesieniu do art. 28 stwierdzono, że ustalanie wartości zamówienia „spełnia przede wszystkim funkcję proceduralną i weryfikacyjną dla przygotowywanego postępowania. Najistotniejsza dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest funkcja proceduralna. Ustalona wartość zamówienia, będąca wynikiem oszacowania, określa zakres obowiązków proceduralnych po stronie zamawiającego i przesądza o zastosowaniu właściwej procedury udzielenia zamówienia”.

Dalej czytamy, że „funkcja weryfikacyjna wartości zamówienia publicznego służy zapoznaniu się zamawiającego z realną wyceną przygotowywanego zamówienia publicznego. Skutkiem weryfikacji może być kontynuacja czynności, tj. wszczęcie przedmiotowego postępowania. Ustalenie wartości zamówienia może także skutkować rezygnacją z wszczęcia postępowania, jeżeli np. wartość zamówienia przekroczy założenia zamawiającego co do wyceny przedmiotu zakupu, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia wydatków. (…) Miarą należytej staranności jest jej rzetelność prowadząca do ustalenia wartości zamówienia w kwocie możliwie najbliżej cenie rynkowej tego zamówienia” (podkreślenie autora). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII
  • PRAKTYKA DZIAŁANIA ZAMAWIAJĄCYCH
  • ZA MAŁA KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
  • WŁAŚCIWE OKREŚLENIE W UMOWIE SPOSOBU WALORYZACJI CENY OFERTOWEJ
  • PROPOZYCJE DOTYCZĄCE WALORYZACJI CENY OFERTOWEJ
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.