UWAGA NA OSZUSTÓW

43

Do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotarły sygnały o ofero­waniu usług w zakresie przygoto­wania wniosków o dofinansowa­nie projektów z Funduszy Europej­skich w imieniu resortu. To oszu­stwo. MIR informuje, że nie pro­wadzi odpłatnej działalności usłu­gowej w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich. Jak podkreśla resort, powoływanie się na Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ww. przypadkach jest bezprawne i zagrożone karą po­zbawienia wolności (art. 230 § 1 Kk). Z informacji, które trafiły do resortu, wynika, że osoby te w roz­mowie telefonicznej oferują od­płatną pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dzia­łają one na własną rękę i wyłącznie w imieniu własnym, bez wiedzy i zgody ministerstwa. Informacje na temat zasad i procedur uzyska­nia dofinansowania oraz o sposo­bie rozliczania unijnej dotacji moż­na uzyskać bezpłatnie w koordy­nowanej przez MIR sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Euro­pejskich.

Powiązane artykuły

Źródło: www.mir.gov.pl