Wpływ opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert na wybór najkorzystniejszej oferty w sektorze ochrony zdrowia, Część druga

58

 

Powiązane artykuły

Jednym z najistotniejszych elementów SIWZ, obok opisu przedmiotu zamówienia, jest opis kryteriów oceny ofert, podanie ich znaczenia (wagi) oraz sposobu oceny ofert. Ich dokładne przemyślenie i opisanie, a także właściwe określenie znaczenia każdego z nich oraz sposobu oceny ofert zdecydowanie ułatwia wybór oferty najkorzystniejszej. Określenie ilości kryteriów oceny ofert i przypisanie każdemu z nich stosownej wagi zależy od uznania zamawiającego. Dopuszczalne jest stosowanie większej ilości kryteriów, które w efekcie będą prezentowały najlepszą relację jakości do ceny (wówczas będzie to oferta najkorzystniejsza ekonomicznie). Ustalone kryteria powinny umożliwiać obiektywne porównanie i ocenę ofert. Sposób oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria powinien być opisany równie precyzyjnie, jak same kryteria, szczególnie, gdy zostały podzielone na mniejsze elementy. W tym przypadku ilość punktów za kryterium jest sumą punktów za te elementy. Ocena oferty jest tym bardziej obiektywna, im mniej jest kryteriów niemierzalnych i im precyzyjniejszy jest opis sposobu dokonania oceny ofert.Zamawiający decydując się na zastosowanie dodatkowych kryteriów pozacenowych musi dokładnie je opisać i nadać im odpowiednie znaczenie. Dodatkowe kryteria należy zbilansować względem kryterium podstawowego czyli ceny, ponieważ zmniejszają one znaczenie kryterium podstawowego. Wyznaczenie odpowiedniego znaczenia kryterium dodatkowego ma na celu udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego jednocześnie za rozsądną cenę. Może on swobodnie kształtować znaczenie każdego kryterium. Kryteria powinny być tak opisane, aby miały zdolności „pomiarowe”, umożliwiające dokonanie obiektywnej oceny ofert, znajdowały swoje uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach zamawiającego. Powinny być przeliczalne tak, aby możliwe było sporządzenie rankingu ofert ustalonego na podstawie sumy punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.