http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia sektorowe poniżej wartości progowej

171

Sektorowe podmioty prawa publicznego oraz inne podmioty sektorowe mają obowiązek stosować przepisy Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień sektorowych o ile szacunkowa wartość zamówienia sektorowego na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza równowartość kwoty 387 tys. euro, a w przypadku robót budowlanych kwoty 4 845 tys. euro. Uregulowanie powyższe wynika z transpozycji przepisów wspólnotowych, które przesądzają, że jedynie zamówienia ponadprogowe zostały poddane szczegółowej regulacji w przepisach dyrektyw. Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę identycznych progów oznacza, że sektorowe zamówienia o mniejszej wartości, niż wskazane wyżej nie podlegają przepisom Pzp. Czy jednak oznacza to pełną dowolność w udzielaniu takich zamówień? Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. Już w preambule do dyrektywy 2004/17/WE ustawodawca unijny napisał: „Dla zamówień publicznych, których wartość jest niższa od wartości zobowiązującej do stosowania koordynujących przepisów wspólnotowych, wskazane jest odwołanie się do orzecznictwa wypracowanego przez Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z którym zastosowanie mają wymienione wyżej reguły i zasady Traktatów”.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx