Zamówienia sektorowe poniżej wartości progowej

152

Sektorowe podmioty prawa publicznego oraz inne podmioty sektorowe mają obowiązek stosować przepisy Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień sektorowych o ile szacunkowa wartość zamówienia sektorowego na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza równowartość kwoty 387 tys. euro, a w przypadku robót budowlanych kwoty 4 845 tys. euro. Uregulowanie powyższe wynika z transpozycji przepisów wspólnotowych, które przesądzają, że jedynie zamówienia ponadprogowe zostały poddane szczegółowej regulacji w przepisach dyrektyw. Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę identycznych progów oznacza, że sektorowe zamówienia o mniejszej wartości, niż wskazane wyżej nie podlegają przepisom Pzp. Czy jednak oznacza to pełną dowolność w udzielaniu takich zamówień? Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. Już w preambule do dyrektywy 2004/17/WE ustawodawca unijny napisał: „Dla zamówień publicznych, których wartość jest niższa od wartości zobowiązującej do stosowania koordynujących przepisów wspólnotowych, wskazane jest odwołanie się do orzecznictwa wypracowanego przez Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z którym zastosowanie mają wymienione wyżej reguły i zasady Traktatów”.