ZMIANA PODEJŚCIA DO ZAMÓWIEŃ NA ITS

40

Polska Izba Informatyki i Teleko­munikacji powołała komitet, któ rego zadaniem jest m.in. zmiana podejścia do zamówień na inteli­gentne systemy transportowe (ITS). Chodzi o podnoszenie świa­domości zamawiających, że inteli­gentne systemy transportowe mu­szą być traktowane inaczej niż kla­syczne inwestycje w infrastrukturę drogową. Bardzo często kojarzy się tę nazwę tylko z transportem dro­gowym, ewentualnie z transpor­tem miejskim, ale dotyczy to także systemów kolejowych, lotniczych oraz morskich. Systemy te oparte są na skomplikowanej informaty­ce, bowiem ITS to także sterowa­nie całym systemem transporto­wym, informowanie kierowców, tworzenie portali dostępnych po­przez internet czy mobilnie, z moż­liwością pozyskania informacji o tym, co dzieje się na drogach, o zagrożeniach, z możliwością pla­nowania. Poza uświadamianiem zwłaszcza zamawiających, komitet PIIT ma także prowadzić dialog z administracją publiczną oraz działania na rzecz dostosowania prawa dotyczącego ITS do współ­czesnych wymogów i możliwości technicznych oraz komunikować się z instytucjami unijnymi w kwestii dyrektyw transporto­wych i wspomagać ich wdrażanie w Polsce. Na finansowanie inno­wacyjnych projektów w zakresie transportu do 2020 r. Unia Euro­pejska przeznaczyła 6,3 mld euro w ramach programu Horyzont 2020. W Polsce na inteligentne systemy transportowe przeznaczo­nych zostanie od 1,2 mld do nawet 3 mld złotych.

Powiązane artykuły

Źródło: newseria.pl