http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH.
NARZĘDZIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI SEKTORA PUBLICZNEGO

Redakcja: dr Marcin Smaga, Mateusz Winiarz

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

 

KRAKÓW 2013

Okładka sztywna (karton)

Ilość stron: 644

Cena: 132 zł (w tym 5% Vat)*

*Koszty wysyłki pokrywa Wydawca

Publikacja stanowi odpowiedź środowiska na wciąż zmieniające się uregulowania prawne, dotyczące odpowiedzialności z tytuły naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zawarty w niej zbiór artykułów stanowi praktycznie jedyne źródło wypowiedzi doktryny oraz praktyków w zakresie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Uwagę zwraca wszechstronne ujęcie tematyki w przestawionych opracowaniach. Odnosi się to przede wszystkim do przedmiotu referatów, w których omówiono zarówno zagadnienia dotyczące finansów publicznych, zamówień publicznych, czy dyscypliny finansów publicznych. Rozważania prawne i ekonomiczne uzupełniono uwagami etycznymi. Na podkreślenie zasługuje głębokie osadzenie omawianej problematyki w aktualnej rzeczywistości prawnej i ekonomicznej, czemu sprzyja szerokie wykorzystanie aktualnego orzecznictwa. Uwzględniono również kontekst międzynarodowy, wskazując na prawo i doświadczenia niemieckie, ukraińskie, włoskie i francuskie.

Dr hab. prof. UEK Krzysztof Surówka

W przestrzeni medialnej ukształtował się pogląd, zgodnie z którym zamawiający wydatkujący środki publiczne jest powołany przede wszystkim do popierania konkurencji rozumianej jako umożliwienie dostępu do zamówienia każdemu wykonawcy, bez względu na jakość oferowanych przez niego dostaw, usług i robót budowlanych, bez uwzględniania zasad gospodarowania środkami publicznymi. Wypowiedzi polityków ale również orzecznictwo KIO zauważalnie zmierza w kierunku, który zakłada wprost naruszanie zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, rzekomo w celu pobudzania konkurencji. Trend ten należy ocenić jednoznacznie negatywnie. W wydatkowaniu środków publicznych zasada ochrony uczciwej konkurencji może mieć znaczenie tylko wówczas, gdy nie prowadzi do naruszania zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

 

Publikacja pt. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznegozawiera 35 artykułów autorstwa wybitnych specjalistów oraz zbiór wybranych 21 orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przydatnych w codziennej pracy Zamawiających. Wśród artykułów znajdują się:

Nieprawidłowości przy opisie przedmiotu zamówienia w kontekście odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych – Bogdan Artymowicz

Kontrola przedsiębiorstw komunalnych na przykładzie gospodarki mieszkaniowej – Prof. dr rer. pol. Karl-Heinz Binus

Prüfung von kommunalen Unternehmen, dargestellt am Beispiel der Wohnungswirtschaft (tł.)

Dochodzenie należności z tytułu kar umownych jako przykład prawidłowej oraz nieprawidłowej gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych – Dr Tomasz Bojkowski

Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych jako odzwierciedlenie podstawowych zasad zarządzania finansami publicznymi – Tomasz Bolek,dr Anna Kościńska-Paszkowska

Reguła intertemporalna w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej oraz wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych – Wojciech Bożek

Etyczne aspekty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Paweł Cząstka

Rozstrzygnięcia Głównej Komisji Orzekającej jako akty podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego – Dr Anna Dumas

Dyscyplina finansów publicznych a kontrola zarządcza – spójność rozwiązań systemowych – Prof. WSB w Poznaniu, dr hab. Marek Leszek Dylewski

Kwalifikacja prawna czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych – Barbara Fabin

Działania podejmowane przez RIO w zakresie monitorowania przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy gospodarki finansowej – Prof. dr hab. Beata Filipiak

Zamówienia wspólne udzielane przez polskie i francuskie jednostki samorządu terytorialnego – Maciej Głędek

Kilka uwag o opisie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy – Magdalena Grabarczyk

Gwarancje praw obwinionego w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych – Piotr Józefczyk

Praktyczne problemy związane z wszechstronnym zebraniem i oceną dowodów w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, którego przedmiotem jest czyn polegający na nieopłaceniu w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy – studium przypadku – Alicja Juszczyk

Kontrola zarządcza jako narzędzie utrzymania dyscypliny finansów publicznych – Janusz Kot

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotacji Oświatowych – Wojciech Lachiewicz

Odpowiedzialność za nieustalenie i niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych – Dr Jacek Lachner

Zamówienia in house, zagadnienia ochrony konkurencji w polskim i we włoskim porządku prawnym – Paweł Lauretti

Uregulowania wieloletniej prognozy finansowej jako podstawa zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy – Mirosław Legutko

Wybrane zagadnienia dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach w świetle odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Dariusz Melerowicz

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będąca rezultatem zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego – Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Wiesława Miemiec

Nieprawidłowości w stosowaniu kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Dr Izabela Rzepkowska

Kontrola zarządcza a kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych – Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Krystyna Sawicka

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako ustawa kompleksowa – Dr Marcin Smaga

Instytucja przywrócenia terminu do wniesienia środków zaskarżenia jako szczególny środek procesowy uregulowany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Anna Sobierajska

Opis warunku wiedzy i doświadczenia jako czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych na przykładzie orzecznictwa – Małgorzata Stręciwilk

Rola dyscypliny finansów publicznych w racjonalnym gospodarowaniu środkami pieniężnymi przez JST na przykładzie Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Krakowie – Dr hab. prof. UEK Krzysztof Surówka

Praktyczne znaczenie nowego unormowania z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych – Dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle dotowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu kultury fizycznej – Arkadiusz Talik

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Monika Wandzel

Podmiotowe ograniczenia zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Mateusz Winiarz

Dochodzenie odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z wykorzystaniem środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa regionalnych komisji orzekających – Waldemar Witalec

Konstytucyjne zasady systemu finansów publicznych – Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

Prawne aspekty funkcjonowania agencji wykonawczych oraz instytucji gospodarki budżetowej – Dr Paweł Marek Woroniecki

Моніторинг державних закупівель в УкраїніVladyslaw Zubar

Monitoring zamówień publicznych na Ukrainie  (tł.)

 

WYBRANE ORZECZENIA w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1 Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2013 r., RIO/KO/4111/52/2012

2 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2013 r., RIO/KO/4111/1/2013

3 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2013 r., RIO/KO/4111/10/2012

4 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 czerwca 2012 r.,

RKO-522/5/12

5 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 maja 2013 r.,
RKO-522/25/13

6 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny

finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 września
2012 r., RKO-522/67/12

7 Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 28 stycznia 2013 r., BDF1/4900/116/115-116/12/3350

8 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie z dnia 6 września 2012 r.,
Sygn. akt RIO-52/DFP-11/2012

9 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 października 2012 r., RIO-52/DFP-45/2012

10 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 stycznia 2013 r.,  RIO-52/DFP-60/2012

11 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 r.,  DB-0965/61/10

12 Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 21 października 2010 r., BDF1/4900/76/86-87/10/2157

13 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 r.,
Sygn. akt V SA/Wa 310/11

14 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r., DB-0965/12/12

15 Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 20 września 2012 r., Sygn. akt BDF1/4900/78/78/12/2200

16 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2012 r.

17 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 27 września 2012 r., Sygn. akt: 4010/20/2012

18 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r., RKO.5011.131.2012

19 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 r., RKO.5011.138.2012

20 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2012 r., RKO.5011.161.2012

21 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2013 r., RKO.5011.175.2012

Skorowidz przepisów w orzeczeniach

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx