PRENUMERATA

Ogólnopolski magazyn „Zamówienia Publiczne Doradca”, adresowany do zamawiających i wykonawców to czasopismo ukazujące się w cyklu miesięcznym (12 numerów w roku). Zachęcamy Państwa do gromadzenia i archiwizowania poszczególnych wydań, bowiem kolejne numery tworzą praktyczny poradnik z zakresu zamówień publicznych, przydatny w codziennej pracy w sferze ZP.

Cena egzemplarza w prenumeracie wynosi 29 zł + 5% VAT

Cena dwuletniej prenumeraty wynosi 609 zł + 5% Vat
(24 numery)

Cena rocznej prenumeraty wynosi 348 zł + 5% VAT (12 numerów)

Dla studentów studiów dziennych 20% zniżki od ceny regularnej

Zapraszamy do zapoznania się z
Ogólnymi Warunkami Zamówienia Prenumeraty 2019-2020

 

Konto bankowe, na które należy wnieść opłatę za prenumeratę:
Bank Zachodni WBK SA  
52 1090 1753 0000 0000 7405 7396

Koszty wysyłki prenumerat zawartych na czas określony oraz odnawialnych pokrywa Wydawca.

Koszty wysyłki pojedynczych egzemplarzy i numerów archiwalnych pokrywa Zamawiający zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.