Archiwum

Rok 2011

Archiwum

Rok 2012

Archiwum

Rok 2013

Archiwum

Rok 2014

Archiwum

Rok 2015

Archiwum

Rok 2016

Archiwum

Rok 2017

Archiwum

Rok 2018

Archiwum

Rok 2019

Artykuły w archiwum

NOWELIZACJA USTAWY O DOCHODACH JST

NOWELIZACJA USTAWY O DOCHODACH JST Do końca listopada będzie projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będzie to projekt poselski - poinformowała minister edukacji…

Czuwajmy nad inspiracją w dążeniu

Prawo zamówień publicznych w art. 154 pkt. 7 powiada, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, centralny organ administracji rządowej w sprawach zamówień publicznych, „opracowuje programy…

NOWE DYREKTYWY

W dniu 11 lutego 2014 r. Rada UE przyjęła nowe dyrektywy doty­czące zamówień publicznych: dy­rektywę w sprawie zamówień publicznych, dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez pod­mioty…

Portal e-USŁUGI

W dniu 23 kwietnia 2018 r. oferta Otwartego Rynku Elektronicznego (Marketplanet) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu…

Symulacje konsultacyjne

Pierwotny tytuł, od którego odstąpiłem po dojrzałym namyśle, miał brzmieć „Jak udawać, że się porozumiewamy”, albo lepiej może „Udawanie, że zasięgamy opinii”. Zamiar zmieniłem w obawie, że…

NIK O MAJĄTKU SAMORZĄDOWYM

Samorządy powinny zwracać szczególną uwagę na dopasowanie skali i charakteru planowanych inwestycji do rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Równie ważne jest odpowiednie planowanie…

SPOTKANIE KONWENTU MARSZAŁKÓW

W dniach 21 - 22 kwietnia w Poznaniu spotkał się Konwent Marszałków Województw RP. Podczas dwudniowych obrad zaprezentowano Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) dla przedsiębiorstw, które znajdują…

Jak system działał w minionym roku

Rok 2016, objęty Sprawozdaniem Prezesa UZP, został wyraźnie podzielony ustawą nowelizacyjną, której przepisy weszły w życie 28 lipca. Do tego dnia obowiązywały przepisy „stare”, potem – istotnie…

NIK O OCHRONIE KONSUMENTA

Polacy nie rozróżniają poszczególnych instytucji konsumenckich. Dlatego, mimo iż Inspekcja Handlowa może pomóc w wielu sprawach, konsumenci rzadko się do niej zwracają. Sama boryka się z wieloma…