AKTUALNOŚCI

NOWELIZACJA UCHWALONA

W dniu 7 grudnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje ustawę…

TARCZA BRANŻOWA 6.0

Zakończyły się prace nad ustawą zwaną Tarczą branżową 6.0. W dniu 9 grudnia br. Sejm uchwalił jej przepisy, przyjmując część poprawek zgłoszonych przez Senat. Główne rozwiązani przygotowanego m.in.…

MODERNIZACJA MINIPORTALU

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami modernizowany jest miniPortal. Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym miniPortal zapewni: (1) obsługę…

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU PRZEZ CPK

W dniu 23 listopada br. spółka Centralny Port Komunikacyjny unieważniła postępowanie na wybór wykonawcy master planu. Master plan to kluczowy dokument dla mającego powstać między Warszawą i Łodzią…

NAGRANIA Z KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ NOWEMU PZP

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił nagranie z kolejnej Konferencji „Nowe Prawo zamówień publicznych (II)”, która odbyła się 26 listopada br. Nagranie podzielone zostały zgodnie z prezentowanymi…

WYBRANY WYKONAWCA TRZECIEGO ODCINKA A 18

Z siedmiu ofert, które wpłynęły na przebudowę obecnej DK18, od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Budimex.…

SMOG POD LUPĄ NIK

Z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, iż system dopuszczania pojazdów do ruchu, w tym obowiązujące procedury badań oraz wymogi dotyczące wyposażenia pomiarowego Stacji…

NA MARGINESIE

Pożegnanie z ustawą

Jeśli tytuł kojarzy się komuś ze znakomitą powieścią amerykańskiego noblisty wyjaśniam uprzejmie, że nic z tych rzeczy. Żadnego kontekstu, podtekstu, żadnego drugiego dna, żadnego „pożegnania z…

TEMAT NUMERU: regulaminy wewnętrzne udzielania zamówień

ROZMOWY DORADCY

Kończący się właśnie rok 2020 był czasem szczególnym. Stan pandemii oraz wprowadzane w związku z tym ograniczenia i restrykcje dotknęły gospodarkę, instytucje państwa, a także codzienne życie każdego z nas. Wywarły także istotny wpływ na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych oraz na działalność jednostek zamawiających i wykonawców, uczestniczących w zamówieniowym rynku. Rok 2020 to także ostatni rok obowiązującego obecnie Prawa zamówień publicznych, a także – co się z tym wiąże – czas przygotowań do wdrażania przepisów nowej ustawy, uchwalonej 11 września 2019 roku.

Mając to wszystko na uwadze zwróciliśmy się do osób, aktywnie uczestniczących w systemie oraz rynku zamówień publicznych z prośbą o udzielenie wypowiedzi oceniającej mijający rok (…) oraz o przedstawienie przewidywań i prognoz dotyczących roku 2021. (…)

 

Rudolf Borusiewicz
Dyrektor Biura
Związku Powiatów Polskich

 

Włodzimierz Dzierżanowski
Prezes Grupy Doradczej SIENNA
Były wiceprezes UZP

 

Marek Kłoczko
Wiceprezes – Dyrektor Generalny
Krajowej Izby Gospodarczej

 

Zbigniew Leszczyński
Zastępca Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta CZĘSTOCHOWA

 

Małgorzata Stręciwilk
Pracownik naukowy UMCS w Lublinie
Była Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

 

Anna Szeliga
Kierownik Oddziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta KRAKÓW

 

Sławomir Wikariak
Dziennikarz
Dziennik Gazeta Prawna

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

MOIM ZDANIEM

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WYJAŚNIENIA / INTERPRETACJE

ROBOTY BUDOWLANE

Nowelizacja Prawa budowlanego

Ustawodawca i organy administracji publicznej systematycznie reagują na zmiany, zachodzące na rynku budowlanym, wprowadzając do systemu prawnego regulującego obszar budownictwa liczne w ostatnich…

ORZECZNICTWO

PRACA MAGISTERSKA

W następnym numerze DORADCY

tematem wiodącym będzie: nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie znowelizowane Prawo zamówień publicznych, które Sejm uchwalił 11 września ubiegłego roku. Styczniowy numer zapoczątkuje cykl publikacji poświęconych nowym oraz zmodyfikowanym regulacjom, które są w nim zawarte, przy czym szczególną uwagę poświęcimy przepisom znowelizowanym. Jak zawsze nasi autorzy będą starali się wyjaśniać wątpliwości oraz doradzać, jak posługiwać się nowymi unormowaniami.

Kontynuować także będziemy wydawanie DODATKU „Nowe Prawo zamówień publicznych. Krok po kroku”, który, tak jak w roku 2020, dołączany będzie do każdego numeru DORADCY.