AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

PROJEKT NOWEGO PZP W SEJMIE

W dniu 19 lipca 2019 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające. Przedstawiając projekty Minister…

ELEKTRONIZACJA OD 1 STYCZNIA 2021 R.

W dniu 19 lipca br. Sejm RP uchwalił nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.…

USTAWA O CENTRACH USŁUG SPOŁECZNYCH

W dniu 19 lipca Sejm uchwalił ustawę o tworzeniu centrów usług społecznych, której projekt przedłożył prezydent. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom…

NABÓR DO RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Minister Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych…

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Wiadomo już, ile środków z Funduszu Dróg Samorządowych dostanie w przyszłym roku każde z województw, a także ile z tej puli będzie można tam przeznaczyć na inwestycje wieloletnie. Najwięcej otrzyma…

SKUTECZNE ZAWIERANIE UMÓW KONCESJI

W dniu 9 lipca 2019 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju konferencja pt. „Skuteczne zawieranie umów koncesji na…

ANKIETA DOTYCZĄCA JEDZ

Urząd Zamówień Publicznych zachęca do udziału w badaniu KE dotyczącym satysfakcji użytkowania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Ma ono na celu zebranie opinii instytucji…

TEMAT NUMERU: WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

Warunki nadmierne

Studium przypadku Zamawiający, formułując warunki, jakie spełniać muszą wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne przestrzegać powinni zasady proporcjonalności, obowiązującej w…

Współpraca czy konflikt

Inteligentny kupiec zobowiązany jest dogłębnie zweryfikować wiarygodność wykonawców, aby nie dopuścić do uzyskania zamówienia przez firmę niewiarygodną. Powinien w tym celu wykorzystać wszystkie…

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Człowiek w systemie zamówień publicznych

WSTĘP Zacznę od truizmu. System zamówień publicznych jest taki jak ludzie, którzy go stworzyli. Jest wynikiem ich wiedzy, pomysłu, kompetencji, profesjonalizmu, a czasem braku tych cech. Na jego…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UMOWY O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zakres umowy o zamówienie publiczne

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego, jak wszystkie kontrakty, również te zawierane pomiędzy podmiotami prywatnymi, ma charakter cywilnoprawny. Koncepcja umowy zawartej w wyniku zastosowania…

Umowa o podwykonawstwo

Zgodnie z podstawową zasadą zamówień publicznych, funkcjonującą od początku istnienia polskiego systemu zamówień publicznych, zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy,…

Przesłanki zmiany umowy

Przesłanki zmiany umowy Zmieniać czy nie zmieniać umowę Problematyka dotycząca zakresu zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego budzi znaczne kontrowersje w praktyce. Z jednej…

PRAWNIK PODPOWIADA

NA MARGINESIE

Projekt w Sejmie

W dniu 19 lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu nowego Prawa zamówień publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające Prawo zamówień publicznych. Jest to bez wątpienia wydarzenie ważne i od dawna…