AKTUALNOŚCI

KONFERENCJE UZP

Ponad pięciuset uczestników systemu zamówień publicznych poznawało nowe Prawo zamówień publicznych podczas tegorocznych konferencji, które odbyły się 11 grudnia w Warszawie i 12 grudnia w Poznaniu.…

PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

Minister edukacji podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020. Zaproponowany podział środków przewiduje…

DODATKOWE ŚRODKI DLA SAMORZĄDÓW

Dzięki skuteczności Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej budżety samorządów zyskały ogromne dodatkowe środki; włodarze tych miast nie mogą tylko wyciągać ręki do rządu, muszą sami…

KOSZTY CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednym z kryteriów może być koszt. Stosowany jest jako…

WYDŁUŻONE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

NFOŚiGW wydłużył do 18 grudnia 2020 r. termin składania wniosków o dofinansowanie z programów: „Polska Geotermia Plus”, „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe”. Z kolei do 20 grudnia przyszłego…

PRZETARG NA KOLEJNY ODCINEK S1

GDDKiA skierowała do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na odcinek drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenie o…

RANKING ZAWODÓW

Szewc i sprzedawca to zawody bardziej poważane przez Polaków niż m.in. radny gminny i urzędnik – wynika z sondażu CBOS. Na czele rankingu znalazł się strażak i pielęgniarka. W sondażu zapytano, jakim…

TEMAT NUMERU: ZMOWA WYKONAWCÓW

Umowa konsorcjum a zmowa wykonawców

Najważniejszym celem zamówień publicznych jest efektywność wydatkowania środków budżetowych, rozumiana jako uzyskiwanie najlepszego stosunku wartości do ceny takiego przedmiotu zamówienia, którego…

Niedozwolone porozumienia wykonawców

Efektywne wydatkowanie środków budżetowych w trybie zamówień publicznych jest możliwe wyłącznie w przypadku zachowania zasady uczciwej konkurencji na każdym etapie prowadzonych postępowań. Gwarantem…

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Umowy o zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w jest w celu zawarcia umowy o realizację zamówienia publicznego. Jest to zasadniczy cel prowadzonego postępowania. Dlatego też zgodnie z…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Odrzucenie oferty

W uzasadnieniu do nowego Prawa zamówień publicznych wskazano, że zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego w zakresie podstaw odrzucenia oferty wynikają w szczególności z nowych…

PRAWNIK PODPOWIADA

Zmiana rodzaju wniesionego wadium

Ze względu na rodzaj postępowań w których bierzemy udział, czas ich trwania jest bardzo długi (nawet do 7 miesięcy). Zwykle wnosimy wadium w formie pieniężnej – jest to proste nie wymaga…

POD PRĄD CZY Z PRĄDEM

ORZECZNICTWO

ROZMOWA DORADCY

WYJAŚNIENIA / INTERPRETACJE

ZMOWA WYKONAWCÓW

NA MARGINESIE

Plusy dodatnie i ujemne roku odchodzącego

Nie jestem do końca pewien, co miał na myśli autor powiedzenia o „plusach dodatnich i ujemnych”, ale nie ukrywam, że mocno oddziałuje na moją wyobraźnię. Bo przecież ile tu możliwości…