BUDOWA JEZDNI DROGI S1

39

W dniu 14 lutego GDDKiA ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Lotnisko do Podwarpia. Stało się to niezwłocznie po opublikowaniu przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenia o zamówieniu. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na 12.04.2018 r. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie się wliczało okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji nie będzie krótszy niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). „Termin realizacji” jest jednym z kryterium oceny ofert. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena – 60%, Kryteria pozacenowe – 40%. Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie uciąglenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powiązane artykuły

źródło: gddkia.gov.pl