DEBATA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

42

W dniu 12 września 2017 r. w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyła się debata dotycząca środków ochrony prawnej w kontekście perspektyw i kierunków zmian w systemie zamówień publicznych. Debacie przewodniczyła prezes UZP Małgorzata Stręciwilk, a jej uczestnikami byli: prezes KIO Małgorzata Rakowska oraz radcowie prawni i adwokaci, reprezentujący uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sporach zamówieniowych. Dskusja toczyła się wokół zasadniczych kwestii dotyczących funkcjonującego obecnie systemu środków ochrony prawnej, zmierzając do odpowiedzi na pytanie, na ile jest on wystarczający i w jakim zakresie potrzebne są ewentualne zmiany. Uczestnicy spotkania prezentowali swoje stanowiska w odniesieniu do regulacji dotyczących  rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz czynności podejmowanych przez KIO na posiedzeniach, jak również kwestii dotyczących postępowania skargowego. Dyskutowano m.in. na temat potrzeby wprowadzenia możliwości zawieszenia zawarcia umowy do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd, zakresu czynności zaskarżanych w zamówieniach poniżej wartości progów unijnych, wprowadzenia zasady prekluzji dowodowej w postępowaniu odwoławczym, doprecyzowania instytucji uwzględniania zarzutów odwołania i instytucji przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wskazywano również na potrzebę usprawnień w zakresie utrwalania (rejestrowania) przebiegu posiedzenia i rozprawy oraz sporządzania protokołu w formie elektronicznej. Pojawił się także postulat możliwości wnoszenia odwołań przez ePUAP bez konieczności używania podpisu kwalifikowanego. W dyskusji dotyczącej postępowania skargowego zdecydowana większość uczestników spotkania opowiedziała się za ustanowieniem jednego sądu, który zajmowałby się sprawami zamówieniowymi; ewentualnie wskazania kilku sądów z odrębnymi wydziałami, które mogłyby zajmować się wyłącznie sprawami z zakresu zamówień publicznych. Wskazywano też na postulat obniżenie wysokości opłat od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO.

DEBATA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.JPG

źródło: www.uzp.gov.pl