Kontrowersyjny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

54

Część druga

Wydając wyrok skład orzekający zawsze przedstawia jego uzasadnienie, w którym prezentuje zakres standardów, które zostały użyte przy rozstrzygnięciu sprawy, podaje do wiadomości publicznej z jakimi standardami spójne jest wydane orzeczenie.

 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO

Omawiając wyrok KIO, wskazuję przede wszystkim na stwierdzenia i argumenty wyrażone wprost przez Izbę, ale trudno jest pominąć pogląd wyrażony w pisemnym stanowisku przez zamawiającego (zacytowanym w wyroku), iż:

 

„(…) w przypadku wykonawcy (…) kwota 17,00 zł., zawiera składniki kalkulacyjne określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r nr 130 poz. 1389). W stawkach tych uwzględnione są przede wszystkim wynagrodzenia robotników (w przeliczeniu na stawkę godzinową), płace uzupełniające, obligatoryjne obciążenia płac (ZUS) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Stawki brutto (?) obejmują wartość stawek kosztorysowych netto powiększonych o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny” (str. 13/25 wyroku). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KOSZTORYSOWY KOSZT PRACY
  • WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO
  • KONKLUZJA

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.