Publikacja ogłoszeń na poziomie krajowym i unijnym

77

Przepisy Pzp z 2019 r. wprowadzają zakaz publikacji ogłoszeń na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed opublikowaniem ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jednakże w określonych sytuacjach możliwa jest wcześniejsza publikacja ogłoszenia na stronie internetowej. Interpretacja przepisów w tym zakresie nastręcza jednak pewnych trudności.

 

Pierwszeństwo publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym UE

– regulacje krajowe

 

Zgodnie z art. 88 ust. 3 Pzp udostępnienie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także ewentualnie w innych miejscach nie może nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Podobne regulacje dotyczą zamieszczania innych ogłoszeń – wstępnego ogłoszenia informacyjnego (art. 89 ust. 3), ogłoszenia o zmianie (art. 137 ust. 5) oraz okresowego ogłoszenia informacyjnego w zamówieniach sektorowych (art. 370 ust. 2). Zasadą jest zatem pierwszeństwo publikacji ogłoszeń w Dz.Urz. UE.

Celem regulacji jest przede wszystkim zapewnienie równego traktowania wykonawców z rynku krajowego i rynków europejskich oraz zapewnienie im takiego samego dostępu do dokumentów zamówienia, zarówno w przypadku postępowania dopiero wszczynanego jak i wszelkich zmian dotyczących postępowań w toku. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Regulacje unijne
  • Powiadomienia przesyłane przez Dz. Urz. UE
  • Regulacje na gruncie Pzp z 2004
  • Dwa rodzaje powiadomień
  • Orzecznictwo
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.