PONOWNY KONKURS NA PREZESA KIO

23

Po zakończeniu konkursu na Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ogłoszonego w dniu 27 października 2021 roku z uwagi na brak osób zainteresowanych prowadzonym postępowaniem, Minister Rozwoju i Technologii ogłosił ponowny konkurs na to stanowisko. Podobnie jak poprzednio, obecny konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej (zgłoszenie opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata) lub w postaci elektronicznej (zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym kandydata), do dnia 8 lipca 2022 r. na adres Urzędu Zamówień Publicznych. Egzamin pisemny odbędzie się w terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń do udziału w konkursie. W terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego, kandydaci dopuszczeni do udziału w konkursie zostaną zawiadomieni o wynikach egzaminu pisemnego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej albo o odmowie dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej. Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania przez kandydata w konkursie na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wynosi 115.

 

źródło: www.uzp.gov.pl