http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Instytucja wadium w zamówieniach publicznych

43

WADIUM A OFERTY CZĘŚCIOWE

 

Art. 97 ust. 3 w zdaniu pierwszym stanowi, iż jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, określa kwotę wadium dla każdej z części. 

Zamawiający określa kwotę wadium dla każdej części zamówienia w wysokości nie większej niż odpowiednio 3% jej wartości, jeżeli wartość zamówienia przekracza progi unijne (art. 97 ust. 3 zdanie drugie) oraz nie większej niż 1,5% jej wartości, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych (art. 299 ust. 3 oraz art. 97 ust. 3 zdanie pierwsze w związku z art. 266).

Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, wykonawca powinien wnieść wadium na poszczególne części zamówienia przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia każdej z nich, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 w związku z art. 62. Ze względu na interes zamawiającego i wykonawcy zaleca się, aby wadium na każdą z ofert częściowych, zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej,  wykonawcy wnosili oddzielnie, bowiem w praktyce zamówieniowej zdarzają się różne przeoczenia lub omyłki.

Jeżeli np. w „zbiorczym” przelewie, gwarancji lub poręczeniu wadialnym zostały poprawnie wymienione wszystkie części zamówienia, ale przez błąd sumowania kwota wniesionego w ten sposób wadium byłaby mniejsza, niż suma poszczególnych wadiów „częściowych, wszystkie złożone oferty częściowe podlegają odrzuceniu.

 

Tylko wniesienie wadium oddzielnie na każdą z poszczególnych części zamówienia chroni wykonawców przed takim ryzykiem. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WADIUM WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH
  • ZAKRES ZMIAN PRZEPISÓW O WADIUM
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx