Waloryzacja umów a gospodarność zamawiającego

72

Kryzys ekonomiczny stał się faktem. Zjawiska takie, jak inflacja, ograniczenie dostępności surowców czy istotny wzrost cen materiałów i kosztów będące konsekwencjami m.in. konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą i sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, bezpośrednio oddziałują na realizacją umów oraz ich rentowność. Problemy te dotykają również, a może nawet w szczególności, strony umów zawartych w reżimie prawa zamówień publicznych.

Pierwszą odpowiedzią na zaistniałe trudności było wydane w marcu br. stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie waloryzowania wynagrodzeń.

UZP opowiedział się za możliwością zmiany umów dotkniętych natywnymi skutkami konfliktu w Ukaranie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp w przypadku gdy (a) sama umowa nie przewidywała klauzuli waloryzacyjnej lub gdy (b) przewidziana klauzula waloryzacyjna nie pozwoli na przywrócenie równowagi ekonomicznej stron. Ponadto zgodnie z treścią opinii, proponowane zasady dokonywania zmian mogą mieć także zastosowanie do umów wykonywanych pod rządami starej ustawy.

Stanowisko Urzędu zaaprobowane zostało przez Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej. W opinii opublikowanej w lipcu br., odnosząc się do rozwiązań w zakresie dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, PGRP poruszyła kwestię gospodarności działania (wydatków) zamawiającego. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zasada gospodarności
  • Niegospodarność
  • Stanowisko PGRP
  • Ugoda
  • Dyscyplina finansów publicznych
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.