Warunki udziału w postępowaniu charakterystyczne dla robót budowlanych – część druga

40

Zamówienia na roboty budowlane stanowią obecnie największy udział w kwocie zamówień publicznych. Z danych zawartych w sprawozdaniu Prezesa UZP wynika, że w 2017 stanowiły 44% ogólnej kwoty zamówień, i wartość ta charakteryzuje się tendencją wzrostową.

Potencjał techniczny

Zamawiający konstruując warunek zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy powinien mieć na uwadze umożliwienie mu wykazania się osobami, które realizowały zadanie wykazywane w ramach warunku wiedzy i doświadczenia. Oznacza to, że rodzaj zadania i jego wartość żądane do wykazania w ramach wiedzy i doświadczenia wykonawcy powinny być spójne z charakterystyką zadań wymaganych dla potencjału kadrowego zadania proponowanego do realizacji.

Zamawiający posiada uprawnienie wynikające z art. 22d ust. 2 Pzp do uznania na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie jego zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia. Mowa o swojego rodzaju sprzeczności biznesowej, czyli jednoczesnej realizacji kilku przedsięwzięć w których zaangażowanie może spowodować, że wykonawca nie udźwignie kolejnego kontraktu.

W praktyce może zdarzyć się sytuacja, iż wykonawca uczestniczy w kilku postępowaniach, ubiegając się jednocześnie o kilka realizacji. Wielokrotnie w każdym z postępowań wykazuje się tym samym potencjałem, zarówno finansowym jaki i kadrowym. Podczas weryfikacji podmiotowej zamawiający sprawdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu i jest to proces formalny. W przypadku natomiast, gdy w wyniku wyboru danego wykonawcy ma dojść do podpisania umowy, podmiot ten może być już zaangażowany w realizację innych przedsięwzięć, o które równolegle się ubiegał. Wówczas może pojawić się problem…

Agata Hryc – Ląd

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis