Wniosek o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu wywołanym skargą na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

88

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Autorem dzisiejszej publikacji jest adwokat Łukasz Jaźwiński.

Regulacje dotyczące postępowania ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej są słusznie krytykowane. Wskazywałem na to w sierpniowym numerze Doradcy.

Uwagi wstępne

Kwestia opisywana w dzisiejszym artykule wynika przede wszystkim z wątpliwości interpretacyjnej niektórych przepisów dotyczących postępowania skargowego. Jednakże, utrwalenie rozbieżności w wykładni przepisów dotyczących dopuszczalności wniosku o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu skargowym wynika też niejako z zaniechań ustawodawcy.

Należy zwrócić uwagę, że spośród czterdziestu pięciu sądów okręgowych w Polsce jedynie Sąd Okręgowy w Warszawie i to dopiero od roku 2016 uznaje, że złożenie wniosku o udzielenia zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu wywołanym skargą na orzeczenie KIO lub też w oparciu o art. 730 § 2 w zw. z art. 733  Kodeksu postępowania cywilnego przed wszczęciem postępowania (po wydaniu wyroku, a przed wniesieniem skargi) jest niedopuszczalne. Skutkuje to odrzucaniem takich wniosków.

Dodać trzeba, że zdecydowana większość, jak nie wszystkie z tych wniosków określają sposób zabezpieczenia jako zakazanie zawarcia umowy…