Likwidacja protestu – przyczyny wprowadzenia zmian ustawowych i próba oceny ich wpływu na funkcjonowanie środków ochrony prawnej

50
Opracowanie zawiera omówienie instytucji protestu jako środka reklamacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wskazując na określone uwarunkowania prawne, w tym krajowe i europejskie, oraz praktyczne, które ukształtowały tę instytucję i jej funkcjonowanie w systemie zamówień publicznych. Stanowi także próbę identyfikacji przyczyn likwidacji protestu i ocenę powyższego w kontekście funkcjonowania środków ochrony prawnej.
 
 Warta zauważenia w tym aspekcie jest również warstwa orzecznicza prezentowana w opracowaniu, uwzględniająca orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, polskich sądów okręgowych, Zespołów Arbitrów oraz Krajowej Izby Odwoławczej.
 Rozpatrując zagadnienie protestu w procedurach odwoławczych zamówień publicznych należy zacząć od postanowień dyrektyw, tj.:
1)  Dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane ;
2)  Dyrektywy Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji w zakresie udzielania zamówień publicznych .
 
Powiązane artykuły
Postanowienia dyrektywy Rady (89/665/EWG), zmienionej dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r.  w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane, w jej aktualnym brzmieniu wskazują w szczególności, że:
1.  otwarcie rynku zamówień publicznych na konkurencję wspólnotową wymaga zasadniczego wzrostu gwarancji…
 
Barbara Bettman
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis