http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w pierwszym kwartale 2018 roku

38

W pierwszym kwartale 2018 r. opublikowano 87.562 ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 69.626, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 17.936. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 70.698 ogłoszeń (o 16.864 mniej niż w roku bieżącym) –  w BZP 56.666  (o 12.960 mniej), w TED – 14.032 (o 3.904 mniej).

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 36.406, w tym w BZP 30.649, w TED 5.757. W pierwszych trzech miesiącach roku ubiegłego ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 29.249, w tym w BZP 24.532i w TED 4.717.

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 33.856, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 28.843, a w TED 7.013. Dla porównania – w pierwszym kwartale roku 2017 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano 26.764 (BZP 21.701, TED 5.063).

Liczbę ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w TED w latach 2017 – 2018 przedstawia poniższy diagram:

 

Diagram ze str. 2 załączonego materiału – „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2017 – 2018)”

Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż w pierwszym kwartale roku bieżącego aktywność zamawiających była zdecydowanie dużo większa, niż podczas trzech pierwszych miesięcy roku ubiegłego. Ani Biuletyn Informacyjny, ani Informacje o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych opracowane przez UZP nie podają, jaka była wartość ogłoszonych i udzielonych zamówień, należy jednak przyjąć, iż była ona wyraźnie wyższa, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia

BZP

TED

Ogółem

Roboty budowlane

47,72%

11,07%

41,87%

Dostawy

29,15%

52,13%

32,82%

Usługi

23,13%

36,80%

25,31%

Powiązane artykuły

Podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,39% i 98,47%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,21% postępowań poniżej progów oraz w 1,17% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,04% postępowań poniżej progów oraz 0,22% postępowań powyżej progów unijnych. Na tym samym poziomie jak w pierwszym kwartale 2017 r. (incydentalnie) stosowany był dialog konkurencyjny – 0,03% postępowań oraz partnerstwo innowacyjne – 0,01% (zarówno poniżej, jak i powyżej progów unijnych).

Wśród zamówień udzielonych na pierwszym miejscu znajdują się dostawy (38,70%), na drugim – usługi (36,29%) i na trzecim roboty budowlane (25,01%).

Stosowane przez zamawiających kryteria oceny ofert obrazuje zamieszczona poniżej tabelka.

Dane z ogłoszeń publikowanych w BZP i TED

 

Kryterium

Odsetek postępowań

Roboty

budowlane

Dostawy

Usługi

Ogółem

 

BZP

TED

BZP

TED

BZP

TED

BZP

TED

Cena jako jedyne

kryterium

1%

10%

23%

27%

11%

19%

10%

22%

Cena i inne kryteria

99%

90%

77%

73%

89%

81%

90%

78%

W pierwszym kwartale bieżącego roku polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 199 zamówień na łączną kwotę 2.138.449.485 zł., natomiast w tym czasie polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 22 kontrakty na łączną kwotę 57.242.159 euro.

Opr. na podst.

Biuletynu Informacyjnego

UZP Nr 3/2018

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx