Niektóre aspekty łączenia i podziału zamówień

62

Problem łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia od dawna budzi wiele kontrowersji oraz wątpliwości zamawiających, a także instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych. Celem artykułu jest prezentacja kilku praktycznych przykładów łączenia zamówień w sytuacji, gdy pozornie podlegają one podziałowi.

Uwagi wstępne

Na wstępie należy rozważyć kwestię ogólną dotyczącą podziału zamówienia na części w świetle przepisów wspólnotowych, krajowych oraz opinii UZP.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r. „pomimo, iż nowa dyrektywa klasyczna i sektorowa upoważniają państwa członkowskie do wprowadzenia obowiązku podziału zamówienia na części, projekt przewiduje swobodę wyboru dla zamawiającego w tym zakresie. Jeżeli jednak zamawiający nie zdecyduje się skorzystać z podziału zamówienia, będzie zobowiązany do wskazania powodów swojej decyzji w protokole postępowania. W przypadku podziału zamówienia publicznego na części, zamawiający będzie zobowiązany wskazać, czy oferty można składać do jednej, kilku, czy wszystkich części zamówienia publicznego. W takiej sytuacji obowiązkiem zamawiającego będzie wskazanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów…