Postępowanie w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego

11

Część druga

 

Podmiot publiczny podejmuje decyzję o realizacji  przedsięwzięcia w formule PPP i wszczęciu postępowania po analizie wniosków z przeprowadzonej oceny efektywności.

 

Kryteria oceny ofert

Są to mierniki oceny złożonych przez wykonawców ofert, które pozwalają na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Ustawa o PPP zawiera fakultatywne kryteria oceny ofert, spośród których podmiot publiczny może wybrać najbardziej odpowiednie:

  • podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, w tym dochodów w postaci udziału w zysku spółki PPP;
  • stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego;
  • efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych;
  • kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis;
  • podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; (…)

 

Poza tym w artykule:

  • NEGOCJACJE
  • ZAWARCIE UMOWY O PPP (zamknięcie komercyjne)
  • KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU POSTĘPOWANIA PPP

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.