http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Doniosłość uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

24

W przypadku uwzględnienia przez KIO odwołania rozsądny zamawiający powinien wstrzymać się z jego wykonaniem do czasu uzyskania pełnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem bowiem niekiedy bywa, że dochodzi do zaskakującego obrotu sprawy. Na przykład wówczas, gdy Izba uwzględniając odwołanie wykonawcy, w uzasadnieniu wyroku przesądza o rozstrzygnięciu sporu na jego niekorzyść, faktycznie eliminując go z postępowania.

 

Krótki opis istoty sporu

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie i rozwój Platformy Informacyjnej m.st. Warszawy wraz z dostawą i utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do poprawnego jej działania”. W toku badania i oceny ofert złożonych przez trzech wykonawców (X, Y, Z) uznał, że treść oświadczenia JEDZ wykonawcy X, który złożył najwyżej ocenioną ofertę nie pozwala na przyjęcie, iż wykazał on spełnienie warunków udziału w postępowaniu w części dotyczącej wymaganego doświadczenia wykonawcy, jak i doświadczenia personelu wykonawcy wskazanego do realizacji zamówienia, stąd na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp wezwał go do uzupełnienia JEDZ.

Analogiczne wezwanie otrzymał także wykonawca Y z uwagi na to, że w swoim oświadczeniu JEDZ powołał się na tę samą usługę, co wykonawca X (obaj wykonawcy X i Y polegali na doświadczeniu tego samego podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Odwołanie nr 1
  • Wykonanie wyroku nr 1 i wybór oferty najkorzystniejszej
  • Odwołanie nr 2
  • Ostateczne rozstrzygnięcie KIO
  • Komentarz

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx