Uzupełnianie, wyjaśnianie i weryfikacja poprawności JEDZ w orzecznictwie

234
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowi oświadczenie własne wykonawcy wstępnie potwierdzające, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, postawione przez zamawiającego. Oświadczenie takie zobowiązany jest złożyć także podmiot trzeci udostępniający zasoby, oraz, gdy jest to wymagane przez zamawiającego, podwykonawcy.
 
Prawo zamówień publicznych (art. 25a ust. 1) wymaga, aby JEDZ złożony został, w zależności od trybu postępowania, wraz z ofertą albo wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz aby był aktualny na dzień składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
 
Zatem jak zamawiający i wykonawca powinni postąpić, gdy JEDZ  nie został w ogóle złożony wraz z ofertą albo wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub gdy został złożony, jednak zawiera błędy lub braki bądź treść zawartych w nim oświadczeń jest niejasna?
 
Istotne wskazówki pozwalające odpowiedzieć na te oraz inne wątpliwości zamawiających i wykonawców dotyczące oświadczenia JEDZ odnaleźć można w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.
 
Powiązane artykuły
Dopuszczalność uzupełnienia
 
Kluczowe w omawianym zakresie jest brzmienie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia (uzupełnienie, poprawienia wyjaśnienia) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
Jakkolwiek w przywołanym przepisie brak wprost odniesienia do JEDZ, jednak orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie pozostawia wątpliwości, że do oświadczenia JEDZ znajduje zastosowanie  przepis art. 26 ust. 3 Pzp.
Wskazać tu można na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 kwietnia 2017 r . Stwierdza się w nim, że oświadczenia złożone na formularzu JEDZ…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis