Wykluczenie z postępowania w oparciu o informację z Krajowego Rejestru Karnego

48

Powszechnie uważa się, że potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie z art. 24 ust. 1 pkt 4–8, pkt 10 i pkt 11 Prawa zamówień publicznych jest informacja z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność osoby, której dotyczy, w zakresie wskazanym w tych przepisach.