WZÓR UMOWY

41

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór umowy o świadczenie usług sprzątania. Dokument ma charakter przykładowy i stanowi jedynie propozycję sposobu ukształtowania stosunków pomiędzy stronami tego rodzaju umowy (wiele zapisów ma charakter opcjonalny), bowiem treść umowy jest ściśle związania z opisem przedmiotu zamówienia, który jest indywidualny w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym dokument może podlegać modyfikacjom w bardzo szerokim zakresie, w granicach obowiązującego prawa. Na szczególną uwagę zasługuje § 15 umowy (zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy), w którym znajduje się przykładowa klauzula waloryzacyjna, wymagana zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl