WZORCOWE DOKUMENTY

13

Na stronie internetowej Urzędu udostępnione zostały wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego. Są to wzory: skargi, odpowiedzi na skargę, pełnomocnictwa, wniosku dowodowego. Publikacja ta zamyka cykl wzorcowych dokumentów, dedykowanych środkom ochrony prawnej. Urząd przypomina, że cały czas można korzystać z opracowanych wcześniej wzorcowych dokumentów dotyczących postępowania odwoławczego: odwołania, odpowiedzi na odwołanie, zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego. Komplet materiałów dostępny jest na stronie internetowej UZP.

 

źródło: gov.pl/web/uzp