XII KONFERENCJA DOT. ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

69

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się XII konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Wydarzenie mające na celu promowanie uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego koncentrowało się przede wszystkim na kryteriach oceny ofert, w tym możliwościach zastosowania rachunku kosztów cyklu życia przy wyborze kryterium kosztu oraz dopuszczalności uwzględnienia w ramach kryteriów oceny ofert wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego. W konferencji wzięło udział ok. 130 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek podległych oraz instytucji kontroli.
Uczestnicząca w obradach Małgorzata Stręciwilk, Prezes UZP stwierdziła, iż Urząd odgrywa kluczową rolę w kreowaniu polityki zielonych zamówień publicznych na szczeblu krajowym. Podkreśliła również, iż opracowany przez Urząd dokument pn. Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020, w ramach którego zorganizowana została konferencja, wpisuje się w realizację celów unijnej Strategii Europa 2020 oraz powiązanych z nią inicjatyw przewodnich. Działania zaplanowane w ramach Krajowego Planu Działań przyczynią się do urzeczywistnienia celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Osiągniecie głównego celu Polityki zakupowej państwa, jakim jest optymalizacja zakupów publicznych poprzez nadanie im sterowności i ukierunkowanie na innowacje oraz zrównoważone produkty i usługi, wymaga zmiany systemowego podejścia do udzielania zamówień publicznych, w szczególności w odniesieniu do przygotowywania postępowania i oceny ofert. Oznacza to nakierowanie zamówień publicznych na zamówienia innowacyjne, ekologiczne (tzw. zielone) oraz powszechne stosowanie standardów jakościowych.

źródło: www.uzp.gov.pl