Zamawianie oprogramowania komputerowego

51

ZASTOSOWANIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO

 

Dialog konkurencyjny to tryb szczególny udzielenia zamówienia publicznego. Służy on do wyłonienia wykonawcy w zamówieniach wyjątkowo złożonych lub skomplikowanych, w których zamawiający nie byłby w stanie sporządzić opisu przedmiotu zamówienia bez odpowiednich informacji.

 

Instytucję dialogu konkurencyjnego gwarantuje ustawodawstwo unijne. Przepis art. 42 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stanowi, że „państwa członkowskie powinny mieć możliwość, aby przewidzieć stosowanie procedury konkurencyjnej z negocjacjami lub dialogu konkurencyjnego w różnych sytuacjach, w których procedura otwarta lub ograniczona bez negocjacji prawdopodobnie nie przyniosą zadowalających wyników w zakresie zamówień. Dialog ten okazuje się użyteczny w przypadkach, w których instytucje zamawiające nie są w stanie zdefiniować sposobu zaspokojenia swoich potrzeb ani ocenić, co może zaoferować im rynek pod względem rozwiązań technicznych, finansowych lub prawnych. Do takiej sytuacji może dojść w szczególności w przypadku projektów innowacyjnych, realizacji dużych projektów zintegrowanej infrastruktury transportowej, dużych sieci komputerowych lub projektów wymagających złożonego i ustrukturyzowanego finansowania.”

 

Przebieg procedury dialogu konkurencyjnego wyznacza art. 169 Pzp i nast. Zgodnie z art. 169 dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w ramach którego w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • ZASTOSOWANIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM
  • OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY FINALNEJ

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.