Interes we wniesieniu odwołania w postępowaniu prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej

81

Glosa do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 26 października 2020 r.

 

Uwagi wprowadzające

 

Wyrok będący przedmiotem glosy porusza problematykę interesu we wniesieniu odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym z zastosowaniem przez zamawiającego tzw. procedury odwróconej.

Jakkolwiek orzeczenie to wydane było pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na aktualnie obowiązujące regulacje prawne, również przewidujące instytucję tzw. procedury odwróconej w trybie przetargu nieograniczonego, zagadnienie interesu we wniesieniu odwołania w postępowaniu prowadzonym z zastosowaniem odwróconej tej procedury nie straciło na swojej aktualności.

Stan faktyczny

 

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie tzw. procedury odwróconej. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Procedura odwrócona
  • Interes we wniesieniu odwołania
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.