http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienie publiczne udzielone współwykonawcom w trybie partnerstwa innowacyjnego, a odpowiedzialność za wykonanie umowy

79

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Przepisy Prawa zamówień publicznych stanowią, że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Według ustawy, jako wykonawcę należy „rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego”.

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia implikuje po ich stronie obowiązek ustanowienia pełnomocnika celem reprezentowania ich w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo celem reprezentacji w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Gdy idzie o sytuację prawną wykonawców wspólnie ubiegających się u udzielenie zamówienia dodać należy, że zamawiający nie posiada kompetencji, aby wymagać od nich posiadania określonej formy prawnej celem złożenia oferty w ramach postępowania lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Partnerstwo innowacyjne jako wyraz nowego podejścia do zamówień publicznych
  • Odpowiedzialność za wykonanie umowy
  • Partnerstwo innowacyjne a rynek zamówień publicznych
  • Wnioski

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx