Ewolucja systemu

41

Dwadzieścia lat funkcjonowania systemu zamówień publicznych to piękny jubileusz. Nie chodzi tu wyłącznie o liczbę lat, które za nami, lecz również o to, jakiej ewolucji system zamówień publicznych uległ przez ten czas.

Powiązane artykuły

Widoczne jest to nie tylko na płaszczyźnie normatywnej. W miejsce ustawy o zamówieniach publicznych, liczącej w 1994 r. niespełna 100 artykułów, z wieloma aktami wykonawczymi, mamy obszerną ustawę – Prawo zamówień publicznych, stanowiącą kompleksową i uporządkowaną regulację kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych, w tym zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. W miejsce zespołów arbitrów, powoływanych ad hoc do rozpoznania konkretnej sprawy z listy arbitrów prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i obejmującej przedstawicieli różnych zawodów, mamy Krajową Izbę Odwoławczą – wyspecjalizowany organ quasi-sądowy powołany do rozpoznawania sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami i składający się z osób z prawniczym wykształceniem.