Gwarancja wadialna na tle zmienionej regulacji prawnej

48

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem szczególnym, zawierającym wiele elementów chroniących interesy zamawiającego –organizatora postępowania. Z uwagi na zaangażowanie  środków publicznych, powinno być zatem należycie zabezpieczone. Służy temu między innymi gwarancja wadialna.

 

 

Pojęcie wadium przetargowego

Nowe Prawo zamówień publicznych  przewiduje szereg restrykcji oraz wymusza określone zachowania po stronie zamawiającego. Ograniczają one co prawda swobodę kontraktową dopuszczoną także w sferze zamówień publicznych wobec subsydiarnego zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego, jednak są uzasadnione, w szczególności ze względu na należyte zabezpieczenie całego postępowania, racjonalność w rozporządzaniu środkami publicznymi, a także ochronę zamawiającego przed nieuczciwymi praktykami konkurentów, pozornie zainteresowanymi postępowaniem.

 

Na zamawiającym spoczywa zatem obowiązek sporządzenia, między innymi, specyfikacji warunków zamówienia (według dyspozycji art. 134 ust. 1), określającej najważniejsze informacje dotyczące zamówienia oraz obowiązki dokumentacyjne, natomiast wykonawca, aby zostać dopuszczonym do postępowania, musi warunki te spełnić. Takie ograniczenie w dostępności do procedury udzielenia zamówienia publicznego nie gwarantuje jednak całkowitej eliminacji nierzetelnych i niewiarygodnych wykonawców, co w istocie i tak byłoby trudne do osiągnięcia przy zastosowaniu jakichkolwiek środków, ale także nie chroni zamawiającego przed poniesieniem ewentualnych strat w razie niepodjęcia się przez takiego wykonawcę realizacji zobowiązania w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. (..)

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.