http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poważne naruszenie obowiązków zawodowych i self-cleaning wykonawcy

193

Fakultatywną przesłanką wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia jest zawinione przez niego, poważne naruszenie obowiązków zawodowych. Wykazaniu, iż pomimo tego nie podlega on wykluczeniu służy instytucja  samooczyszczenia się (ang. self-cleaning).

 

 

UWAGI WSTĘPNE

Fakultatywna przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania ze względu na zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych i instytucja samooczyszczenia wykonawcy nie są nowymi instytucjami w Prawie zamówień publicznych. Stosowne przepisy obowiązywały w tym zakresie w ustawie z 2004 r. (art. 24 ust. 5 pkt 2 oraz art. 24 ust. 8 i 9) oraz obowiązują w ustawie z 2019 r. (art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz art. 110 ust. 2 i 3).

 

Sama przesłanka wykluczenia w obu ustawach brzmi niemal identycznie. Pzp z 2019 r. stanowi: z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.

 

W Pzp z 2004 r. zamiast „dowodów” posługiwano się określeniem „środków dowodowych”. Jednocześnie o ile PZP z 2004 r. wskazywała przykładowy katalog środków, które wykonawca mógł podjąć w celu wykazania swojej rzetelności (świadczy o tym słowo „w szczególności” w art. 24 ust. 8 Pzp z 2004 r.), o tyle Pzp z 2019 r. zawiera w tym zakresie zamknięty katalog przesłanek, które muszą być spełnione łącznie (art. 110 ust. 2). Okres wykluczenia nie uległ zmianie i nadal wynosi 3 lata od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. Niezależnie od powyższego, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych, wydane na podstawie poprzedniej ustawy wciąż jest aktualne. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

 

  • ETAP PIERWSZY

Przed stwierdzeniem poważnego

naruszenia obowiązków zawodowych

 

  • ETAP DRUGI

Stwierdzenie zawinionego, poważnego

naruszenia obowiązków zawodowych

 

  • ETAP TRZECI

Nieskuteczne próby self-cleaningu

 

  • ETAP CZWARTY

Skuteczne samooczyszczenie wykonawcy

 

  • WNIOSKI

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx