Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w ujęciu praktycznym

30

Wyniki kontroli udzielania zamówień publicznych wskazują, że poleganie przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu może być źródłem ryzyka.

 

 

Nie dołączenie do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów, niezbędnych dla realizacji danego zamówienia, nie jest równoznaczny z zamiarem samodzielnego wykazania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

 

Ocena informacji zwartych przy ofercie, czy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału rzeczywiście zamierzał polegać na zasobach podmiotu trzeciego powinna obejmować nie tylko treść samego zobowiązania podmiotu trzeciego, ale całokształt oferty, w tym informacji dotyczących m.in. bezpośredniego uczestnictwa innego podmiotu w faktycznym wykonywaniu zamówienia:

 

  • w charakterze podwykonawcy i zrealizowanie na własne ryzyko i rachunek tej części przedmiotu zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane, i/lub

 

  • przy udziale wykonawcy składającego ofertę, poprzez oddelegowanie integralnie związanego z podmiotem udostępniającym zasoby – kluczowego personelu wraz z niezbędnym know-how do bezpośredniej realizacji zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • AKTUALNOŚĆ ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.