Instytucja wadium w zamówieniach publicznych

58

Wadium to określona suma pieniędzy mająca stanowić zabezpieczenie zawarcia umowy w przetargu lub aukcji. Niespełnienie wymagań dotyczących wadium, bądź błędy przy ich spełnieniu często bywają przyczyną niedopuszczenia do udziału w postępowaniu oraz odrzucenia oferty. Istotą wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego w czasie trwania postępowania, w szczególności uzyskania świadczenia w okolicznościach przewidzianych w Pzp.

WADIUM W KODEKSIE CYWILNYM 

W prawie polskim instytucja wadium została zdefiniowana w art. 704 §1 Kodeksu cywilnego który stanowi, iż w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty.

Powiązane artykuły

Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, który wygrał aukcję lub którego oferta została  wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu uchyla się od zawarcia umowy, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Zatem na gruncie kodeksu cywilnego instytucja wadium jest dodatkowym, fakultatywnym warunkiem, od którego organizatora uzależnić dopuszczenie do udział w aukcji bądź przetargu. Decydując się skorzystanie z tego warunku organizator stara się zagwarantować udział aukcji bądź przetargu wyłącznie podmiotów rzeczywiście zainteresowanych zawarciem i wykonaniem umowy.

Kodeks cywilny nie precyzuje, w jakiej formie, oprócz pieniądza, może być wadium wnoszone, jak również nie precyzuje, czy musi być przechowywane na rachunku bankowym. Szczegółowe wymagania w tym zakresie…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis