http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Korzystanie z potencjału osób trzecich w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

42

Po wejściu w życie art. 26 ust. 2b Pzp, pozwalającego wykonawcom realizującym zamówienie na korzystanie z potencjału innych podmiotów okazało się, iż jego interpretacja oraz praktyczne stosowanie nastręcza wielu problemów. Znalazło to odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która wielokrotnie zajmowała się tą kwestią.

Powiązane artykuły

Przepis art. 26 ust. 2b wprowadziła ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , która weszła w życie w dniu 22 grudnia 2009 r. Stanowi on, iż wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx