Krótka historia ćwierćwiecza DORADCY

32

Część druga

ROK 2006

 

Nr 1 tradycyjnie otwierała rozmowa z Prezesem UZP. Odnosząc się do roku minionego stwierdził, że:

„Był to drugi rok wdrażania nowego Prawa zamówień publicznych, pilnej obserwacji, jak sprawdzają się w praktyce nowe rozwiązania wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych. Czas niezwykle ciekawych doświadczeń i pewnie także satysfakcji, bowiem następowała pozytywna weryfikacja założeń, przyjętych podczas prac nad projektem zmian w przepisach. Był to także okres dynamicznego rozwoju rynku zamówień publicznych, co z kolei zdynamizowało szereg procesów zachodzących na tym rynku.”

Ponadto obszerną analizę „Negatywnych zachowań cenotwórczych w polskim  systemie zamówień publicznych” przedstawił Andrzej Borowicz, o „Wartości zamówienia” pisała Eliza Niewiadomska, a o „Negocjacjach bez ogłoszenia” Krzysztof Padrak. W Nr 2 o „Następstwach prawnych nieważnej umowy o zamówienie publiczne” pisał Ryszard Szostak, o „Stwierdzeniu nieważności umowy” Bogdan Janicki, a o „Dokumentach i załącznikach” w ramach „Dyżuru DORADCY” Marcin Meducki. Zamieszczona też została relacja z prac sejmowej podkomisji, powołanej do pracy nad rządowym projektem nowelizacji Pzp, związanej z obowiązkiem wdrożenia nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych. W Nr 3 „Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych” przeanalizował Ryszard Szostak, Damian Szczepański pisał o „Dzieleniu zamówienia”, a  o „Sytuacji prawnej wykonawcy” – Józef E. Nowicki.

Nr 4 poświęcony był nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Otwierała go rozmowa z posłem Arturem Zawiszą, przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki, który odnosząc się do zmian wprowadzonych w zakresie środków ochrony prawnej powiedział między innymi:

„są to rozwiązania konieczne, dlatego że jeden potencjalny wykonawca protestuje, ale drugi potencjalny wykonawca nie może wykonać społecznie niezbędnej inwestycji. Przyjęte rozwiązania mają ograniczyć „pieniactwo” niektórych wykonawców, co będzie z korzyścią także i dla nich. Częste bowiem były przypadki długotrwałego, a  także złośliwego blokowaniu inwestycji publicznych przez niektórych pretendujących do ich wykonania.”

Ponadto o „Obliczaniu ceny za roboty budowlane” pisał Olgierd Sielewicz, a oRegulacjach Dyrektora” w rubryce „Samo życie” Halina Olszowska. Tematem Nr 5 był „Wspólny rynek europejski” o którym w rozmowie z DORADCĄ mówił Tomasz Nowakowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Tej problematyce poświęcony był także artykuł Wiktora Jaślana pt. „Europejskie podmioty gospodarcze”. Ponadto w ramach rubryki „Prawnik podpowiada” Damian Szczepański pisał o „SIWZ oraz innych problemach”, a w rubryce „Orzecznictwo” artykuł pt. „Arbitrzy o dokumentach” opublikowała Eliza Grabowska. Nr 6 otwierała relacja z uroczystości wręczenia nagród PUBLICUS za rok 2005, które otrzymali: Redakcja dziennika „Rzeczpospolita”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. Ponadto Ryszard Szostak pisał o „Koncentracji postępowania protestacyjno-odwoławczego”, a Andrzej Lus o „Niemożności spełnienia świadczenia”.

W Nr 7 opublikowaliśmy ciekawsze fragmenty Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2005 r. oraz rozmowę z Jackiem Ambroziakiem – Przewodniczącym Rady Zamówień Publicznych zatytułowaną „Żadnych sensacji nie było”, który zapytany o funkcjonowanie nowego wówczas Pzp powiedział:

„Nowe prawo zostało dobrze przyjęte i nie było wielkich perturbacji związanych z jego stosowaniem. To zasługa pracy informacyjno-edukacyjnej Urzędu, a także szeregu publikacji m.in. w Waszym miesięczniku i dobrej współpracy redakcji „Rzeczypospolitej”, która również i za to otrzymała Honorową Nagrodę PUBLICUS”.

Ponadto Barbara Wysocka opublikowała artykuł pt. „Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców”, a  Krzysztof Padrak artykuł pt. „Odpowiedzialność cywilna w Prawie ochrony środowiska”. W Nr 8 o „Pełnomocnictwie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” pisała Eliza Grabowska-Szweicer, a w ramach rubryki „Obserwacje” pytanie „Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie?” zadał Andrzej Banaś. W Nr 9 na temat „Uzupełniania dokumentów” w rozmowie z DORADCĄ wypowiedział się wiceprezes UZP Janusz Dolecki o „Dyscyplinie finansów publicznych i protokole postępowania” w rubryce „Prawnik podpowiada” pisał Damian Szczepański, a o „Podwójnej kiszce faszerowanej” w rubryce „Samo życie” Halina Olszowska.

Nr 10 otwierała rozmowa z Prezesem UZP Tomaszem Czajkowskim zatytułowana „Kolejny etap ewolucji systemu”, podczas której powiedział między innymi:  

„W bieżącym roku szczególnie ważnym aspektem zmian w prawie stało się „udrożnienie” i przyspieszenie procesów absorpcji środków unijnych. Obok implementacji nowych przepisów europejskich był to główny cel ostatniej nowelizacji. Oczywiście można się spierać o to, czy etykietka „liberalizacji”, jaka nalepiona została na cały pakiet wprowadzonych wówczas zmian jest dobrym opisem rzeczywistości i czy w ogóle oddaje ona ich istotę”.

Ponadto o „Terminie związania ofertą i wadium” w ramach „Dyżuru DORADCY” pisał Janusz Dolecki, a o „Zmianie terminu realizacji zamówienia” Eliza Grabowska-Szweicer. Tematem Nr 11 była Krajowa Izba Odwoławcza jako projektowana, nowa instytucja w systemie środków ochrony prawnej. Problematyce tej poświęcona była dyskusja redakcyjna, podczas której Prezes UZP Tomasz Czajkowski stwierdził między innymi:

„Kwestią podstawową wydaje się odstąpienie od modelu sądu polubownego przy rozstrzyganiu odwołań, jako swoistej fikcji prawnej. Z powodów zasadniczych model ten nigdy nie przystawał do charakteru sporów występujących w procesie udzielania zamówień publicznych, ponieważ ich rozstrzygnięciem nie może być ugoda, a przyznanie racji jednej ze stron postępowania. Obecni arbitrzy zatem, choć tak określa ich ustawa, faktycznie nie wykonują funkcji „arbitra”, a raczej quasi sędziego, rozstrzygającego spór wyrokiem reformatoryjnym.”

Ponadto o „Informacji banku” pisał Jacek Kaczmarczyk, a o „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” Józef E. Nowicki. Nr 12 poświęcony był planowaniu i finansowaniu zamówień. Otwierał go artykuł Ryszarda Szostaka pt. „Reguły gospodarki finansowej a zamówienia publiczne”. Ponadto o „Zabezpieczeniu należytego wykonania umowy” pisał Krzysztof Padrak, o „Organach i trybach stanowienia wtórnego prawa UE” Wiktor Jaślan, a w rubryce „Samo życie” felieton pt. „Porozmawiajmy o oleju – czyli dialog konkurencyjny” opublikowała Halina Olszowska. (…)

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.