http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konstrukcja klauzuli zmiany umowy na roboty budowlane

55

Aktualna sytuacja na rynku usług i robót budowlanych powoduje, że  wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych z uwagą śledzą zachodzące na nim zmiany, w szczególności te, które dotyczą zmiany cen rynkowych.

ROBOTY BUDOWLANE

 

Zamawiający, zanim zdecyduje, jaki kształt będzie miało postanowienie umowne dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, powinien zebrać informacje nt.:

 

  1. rodzaju zamówienia czy jest to wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, czy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, gdy zamawiający dysponuje programem funkcjonalno- użytkowym,
  2. rodzaju robót budowlanych czy przedmiotem zamówienia jest budowa budynków, obiektów inżynierii lądowej lub wodnej czy specjalistyczne roboty budowlane,
  3. wartości szacunkowej zamówienia,
  4. kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  5. okresu realizacji robót, a także okresu realizacji prac projektowych, gdy obejmuje je przedmiot umowy,
  6. możliwości podziału przedmiotu zamówienia na części , które można realizować i rozliczać w ramach odrębnych umów,
  7. harmonogramu rzeczowo- finansowego, w tym podziału realizacji umowy na objęte odrębnymi płatnościami roboty, etapy, odcinki, kamienie milowe, itp.,
  8. formy płatności przewidziane w umowie w sprawie zamówienia publicznego, warunków i terminów płatności. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • USŁUGI
  • WYBÓR METODY WALORYZACJI WYNAGRODZENIA

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx