Nabór na stanowisko Prezesa UZP

45

W pierwszej połowie czerwca ogłoszony został nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Osoba przystępująca do naboru powinna posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadać kompetencje kierownicze, posiadać co najmniej 6‐letni staż pracy, w tym co najmniej 3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, posiadać wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa UZP. Pożądane byłoby, aby kandydat posiadał doświadczenie w kierowaniu złożoną, wielozespołową organizacją, doświadczenie zarządcze z sektora publicznego i prywatnego, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Urzędu na forach instytucji międzynarodowych. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać między innymi:życiorys, list motywacyjny, kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6‐letni staż pracy, w tym co najmniej 3‐letni staż pracyna stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia), kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie kandydatao znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie. Dokumenty kandydatów powinny być składane w zamkniętej kopercie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub przesyłane do dnia 27 czerwca 2014 r.

Powiązane artykuły

 

źródło: uzp.gov.pl