NIK O BIEGŁYCH SĄDOWYCH

31

Aktualny model funkcjonowania biegłych nie gwarantuje powoływania najlepszych ekspertów, terminowo wydających merytoryczne i rzetelne opinie – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Brakuje przede wszystkim skutecznej procedury weryfikowania kompetencji kandydatów na biegłych sądowych, a w niektórych specjalnościach także samych kandydatów. To z kolei wpływa na przewlekłość postępowań, a tym samym na realizację prawa obywateli do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie. Dodatkowo na już i tak trudny rynek biegłych mogą znacząco wpłynąć wprowadzone niedawno zmiany w postępowaniu karnym, dopuszczające wykorzystanie tzw. prywatnych opinii. Tymczasem trzy lata prac nad projektem ustawy regulującej pracę biegłych zakończyły się niczym. Udział biegłych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, a zwłaszcza czas oczekiwania na opinie, ich jakość oraz koszty, mają istotne znaczenie dla prawidłowości i sprawności działania wymiaru sprawiedliwości. Rola biegłych z roku na rok rośnie z uwagi na postęp techniki, nauki i stopień skomplikowania rozpatrywanych spraw. Praktyka wskazuje, że dowód z opinii biegłego ma istotne znaczenie w procesach, nierzadko przesądzając o treści wyroków. Wymiar sprawiedliwości potrzebuje więc pomocy specjalistów o najwyższych kwalifikacjach. Kontrola NIK obejmowała lata 2012 – 2014 i nie dotyczyła procesowego wykorzystania opinii biegłych.

 

źródło: www.nik.gov.pl