Potwierdzanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu Część trzecia

26

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawową gwarancję udziału w postępowaniu wiarygodnych wykonawców. Ustawodawca nakazał wnikliwie badać spełnianie warunków udziału w zakresie okoliczności dotyczących obligatoryjnych podstaw wykluczenia, w tym w zakresie elementarnych zdolności ekonomiczno – finansowych, czyli niezalegania z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne.

Warunki udziału w postępowaniu są niezbędne do dokonania pierwszego etapu czynności wyboru wykonawcy spośród grupy wykonawców spełniających zarówno obligatoryjne (ustawowe), jak i minimalne (ustalone przez zamawiającego) warunki udziału w postępowaniu. Elementem obydwu tych systemów oceny jest analiza spełnienia przez wykonawcę warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Inaczej jednak się ona odbywa w odniesieniu do warunków obligatoryjnych, a inaczej w odniesieniu do warunków fakultatywnych.

 

OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA

Podstawową grupą warunków udziału w postępowaniu są okoliczności, których zaistnienie w stosunku do wykonawców powoduje konieczność wykluczenia ich z postępowania.

Są to podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 i 109 ustawy. Art. 108 wylicza okoliczności, w przypadku których żaden wykonawca nie spełniający tych wymogów nie może zostać dopuszczony do udziału w postępowaniu. Wykluczeniu podlega między innymi wykonawca, wskazany w przepisie art. 108 ust. 1 pkt 3, wobec którego „wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZAKRES ŻĄDANIA DOKUMENTÓW
  • MOŻLIWOŚĆI SAMOOCZYSZCZENIA
  • ZAŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
  • KONKLUZJA

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.