http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Bezpieczeństwo dostaw i bezpieczeństwo informacji – Część I

71

BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW W EUROPIE – Część I

Zagadnienia ogólne

Bezpieczeństwo dostaw jest jednym z kluczowych wymagań zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Zostało scharakteryzowane w Nocie wyjaśniającej Komisji Europejskiej jako „gwarancja dostarczenia produktów i usług wystarczających państwu członkowskiemu do wykonania swoich zobowiązań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zgodnie z wymogami jego polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Obejmuje to zdolność państw członkowskich do wykorzystywania swoich sił zbrojnych przy zachowaniu odpowiedniej kontroli krajowej oraz, w stosownych przypadkach, bez ograniczeń nakładanych przez strony trzecie. Tak szerokie pojęcie może obejmować szeroki zakres różnych aspektów przemysłowych, technologicznych, prawnych i politycznych”.

Podstawowa kwestia związana z bezpieczeństwem dostaw polega na tym, że zarówno na początku, jak i w trakcie często długiego cyklu życia umowy, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie kryzysu lub wojny, państwo członkowskie musi mieć pewność, że towary, roboty budowlane i usługi, których potrzebuje, aby utrzymywać swoje siły zbrojne oraz inne działania związane z bezpieczeństwem, zostaną dostarczone i zabezpieczone. Jest to kluczowe dla sprawnego funkcjonowania obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Kluczowe problemy związane z uzyskaniem gwarancji bezpieczeństwa dostaw są związane z potencjalnym wyborem niewiarygodnego dostawcy lub uczestniczących w łańcuchu dostaw podwykonawców, możliwymi trudnościami technicznymi, organizacyjnymi związanymi z transportem, jak również ograniczeniami w swobodnym transferze produktów związanych z obronnością, który nawet w granicach Unii Europejskiej nie jest systemem bezzezwoleniowym. To ostatnie ograniczenie często jest mniej lub bardziej uzasadnioną podstawą do wyłączania przez państwa członkowskie zamówień w dziedzinie obronności z reguł konkurencji. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • REGULACJE DYREKTYW ODNOSZĄCE SIĘ DO BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW
  • POZOSTAŁE REGULACJE WSPÓLNOTOWE (OBECNIE UNIJNE) ODNOSZĄCE SIĘ DO BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW
  • TRAKTAT O HANDLU BRONIĄ

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx