http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Miarkowanie kar bez korekty dofinansowania ze środków UE

125

Osoby, które na co dzień zajmują się rozliczaniem środków unijnych wiedzą, jak duże znaczenie dla uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej ma prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. „Korekta” to słowo, które wzbudza niepokój u niejednego specjalisty do spraw zamówień, bowiem oznacza ono utratę części lub całości dofinansowania ze względu na stwierdzenie nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków unijnych.

Jak pokazuje życie, nieprawidłowości mogą zdarzać się na różnych etapach szeroko rozumianego procesu zakupowego. Mogą występować zarówno na etapie przygotowawczym (np. opis przedmiotu zamówienia z nieuzasadnionym użyciem znaków towarowych), na etapie postępowania (np. błędna ocena ofert), jak również na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W tym ostatnim przypadku jednym z najczęstszych naruszeń jest nieprawidłowe stosowanie przesłanek zmiany umowy, tj. naruszenie art. 144 poprzednio obowiązującego Prawa zamówień publicznych, którego odpowiednikiem jest art. 455 aktualnie obowiązującej ustawy.

 

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE NARUSZENIEPRZESŁANEK ZMIANY UMOWY

Naruszenie wskazanych przepisów może przybrać formę bezpośrednią lub pośrednią. Bezpośrednie naruszenie przesłanek zmiany umowy polega na tym, że zamawiający w sytuacji, w której nie może zmienić umowy, takiej zmiany dokonuje, a odzwierciedleniem tego jest aneks. Ciekawszym przypadkiem, jest pośrednie naruszenie przesłanek zmiany umowy. Chodzi mianowicie o sytuacje, w których zamawiający nie zmienia co prawda umowy, natomiast realizuje ją w sposób odbiegający od jej brzmienia, np. nie egzekwuje od wykonawcy nałożonych na niego obowiązków.

Powyższe sytuacje są stosunkowo proste. Co jednak w sytuacji, w której zamawiający egzekwuje swoje uprawnienia wynikające z umowy (np. nalicza kary umowne), wykonawca korzysta z przysługującego mu prawa do sądu (np. wnosi powództwo o miarkowanie wysokości takich kar), w wyniku czego finalnie zostaje zawarta ugoda sądowa pomiędzy stronami (np. znacznie obniżająca wysokość takich kar umownych)? (…)

 

Poza tym w artykule:

  • UGODA JAKO NIEDOZWOLONA ZMIANA UMOWY
  • DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA UGODY MIARKUJĄCEJ KARĘ UMOWNĄ
  • WNIOSKI

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx