Problemy interpretacyjne i projekty zmian

33

W obowiązującym stanie prawnym zagadnienia podwykonawstwa w realizacji zamówień publicznych pojawiają się jedynie w art. 36 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, który nakłada na zamawiającego obowiązek żądania wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz w art. 36 ust. 5, który daje wykonawcy możliwość powierzenia wykonania zamówienia innym podmiotom. Warto zauważyć, że w ustawie brak definicji legalnej pojęcia podwykonawcy. Próby takiej definicji pojawiają się w orzecznictwie – np. w uzasadnieniu wyroku KIO sygn. akt KIO 2073/11 podejmuje się próbę takiej definicji stwierdzając, że „podwykonawca to taki podmiot, który realizował będzie część zobowiązań samego wykonawcy. Istotą podwykonawstwa jest wykonanie określonej części zamówienia. Wynika to z przepisu art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, stanowiącego, że zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Oznacza to, że podwykonawca jest podmiotem realizującym samodzielnie dającą się wyodrębnić część zamówienia”.